Международные авиационные организации
Страница 29

5) гыш хидмяти иля ялагядар ишчи групу гар йыьан техниканын ишинин тяшкилини, ейни заманда техниканын нювц вя характеристикалары иля мяшьул олур.дондурма ялейщиня олан маддялярин ятраф мцщитя тясирини мцяййян едир;

6) маркетинг стратеэийасы цзря ишчи групу аеропортларын эялирляринин перспектив планлашдырылмасы вя артырылмасы иля мяшьул олур;

7) планлашдырма цзря ишчи групу учуш – енмя золагларынын, перрон вя дюнмя йолларынын планлашдырылмасы вя тикинтиси иля мяшьул олур;

8) ижтимаиййят иля ялагяляр цзря ишчи групу клийентуранын мялуматландырылмасы, итимаиййят иля ялагялярля мяшьул олур.

Йухарыда гейд едилян техники проблемлярдян ялавя ИКАА сон илляр аеропортларын игтисади проблемляринин дя иштирак едир. Бейнялхалг аеропортларын игтисади вязиййяти бейнялхалг авиадашыйыжыларда олдуьу кими гейри-сабитдир. Дцнйа бющранындан (1980 - 82) чыхдыгдан сонра бир чох нящянэ аеропортлар эялирляринин хяржлярини цстяляйян бир вязиййятя наил олсалар да, чохлу сайцда аеропорт щяля дя зийанла ишляйир. Бу илк нювбядя о аеропортлара аиддир ки, онлар юз бурахма имканларыны там утилизя едя билмяйибляр.

Бейнялхалг авиадашымалар щяжминин артмасы аеропортларын игтисади вязиййятини йахшылашдырыр. Беля ки, онларын эялири хидмятлярдян истифадя едян авиаширкятлярдян тутулан йыьымлар щесабына артды. Лакин дашымаларын артымы аеропортлшардан тяляб етди ки, онлар юз фяалиййят эюстярдикляри яразилярини эенишляндирсинляр, йени сярнишин вя йцк ваьзаллары тиксинляр, аваданлыгларыны тякмилляшдирсинляр, даща бюйцк тутума малик тяййаряляри гябул етмяк цчцн учуш–енмя золагларыны узатсынлар. Бундан ялавя диэяр мцяссисяляр кими аеропортлар да хяржляри артыран инфлйасийадан язиййят чякирляр. Бу хяржляря щямчинин тящлцкясизлийин тямини цчцн ялавя хяржляр, ятраф мцщитя мянфи тясирин азалдылмасы иля баьлы хяржляр дя аиддир.

Бунлары нязяря алараг, бир чох аеропорт вя маршрутларда тяййаряляря едилян аеронавигасийа вя коммерсийа хидмятляриня эюря йыьым вя ставкалары артырмаьы мягсядя уйьун сайырлар. Бу ися йыьымлары юдяйян авиаширкятляр тяряфиндян жаваб реаксийасыны сювг етди. Онлар да артан хяржлярини юртмяк цчцн тарифляри артырмаьа мяжбурдурлар. Бунунла ялагядар олараг ИКАО Шурасы дювлятляри ялавя игтисади чятинликляри ядалятли бюлмяк цчцн авуиаширкят вя аеропортлар арасында ямякдашлыг сявиййясини артырмаьа чаьырды.

Бу проблемлярин щялли цчцн ИКАО–нын сяйи иля Аеропортлар Ассосасийасынын координасийа шурасы (ААКШ) йарадылды вя орайа ИКАА – дан ялавя Гярби Авропа аеропортлары ассосасийасы вя Аеропорт истисмарчыларынын бейнялхалг шурасы да дахил олду. ААКС – йя дахил олан бу тяшкилатларын цзвц дцнйанын 90 юлкясинин 300 – дян артыг аеропортудур. Онлар дцнйа сярнишин вя йцк дашымаларынын 80 % - дян чохуна хидмят едирляр. 1991–жи илин яввялиндя ААКС Аеропортлар Ассосасийасынын Бейнялхалг Шурасына (ААСИ) чеврилди.

Бейнялхалг щава няглиййатынын инкишафы иля ялагядар игтисади проблемлярин щяллиндя ААСИ – нин ролу артмагдадыр. ААСИ хцсусян дя бейнялхалг щава няглиййатында дашыма щяжмляринин регламентляшдирилмяси мясяляляриня даща чох диггят айырыр. Яввялляр бу кими мясяляляря мцнтязям вя гейри-мцнтязям авиаширкятляр арасындакы рягабят нюгтейи – нязяриндян бахылырды. Инди ися пробемин диэяр аспектляри дя йараныб. Авиадашымаларын артымы иля ялагядар аеропортларын бурахма имканлары эетдикжя даща чох авиаширкятляринин дашыма щяжмляринин артымына тясир едир. Артыг бязи нящянэ аеропортларда йцклянмя проблеми йараныб. Бу да «ачыг сяма» сийасятинин апарыласы вя АБШ – нын тякид етдийи диэяр разылыгларын баьланылмасы иля даща кяскин характер алыб.

Шура беля щесаб едир ки, аеропортларын бурама имканларынын тянзимлянмяси проблеми даща жидди олажаг. Бунула ялагядар олараг гейд етмяк йериня дцшяр ки, АБШ щюкцмятинин синхронларын коммерсийа реаллашдырылмасы, йяни АБШ аеропортларында ямялиййатлар цчцн авиаширкятляря вахт аралыгларынын сатышы щагдакы гярары аеропортларын йцклянмя проблемини щялл етмяйяжяк, даща да кяскинляшдиряякдир. Ялавя оларг дискриминасийа вя рягабят елементлярини йарадажагдыр. Бунула йанашы олараг, ААШ гейд едир ки, щал–щазырда аеропортларын чоху истифадясиз галмыш бурахма имканларына маликдирляр. Она эюря дя, щава дашымаларынын бир щиссясинин йцклянмиш аеропортлардан йцклянмяйянляря ютцрцлмяси мясяляси актуалдыр.

Страницы: 25 26 27 28 29 30 31 32 33