Международные авиационные организации
Страница 13

ИКАО Ассамблейасынын фювгаладя 26-жы сессийасынын 16-жы ялавясинин 3-жц фяслинин 1-жи щиссясиндяки авиасяс тялябляриня жаваб вермяйян сяс сцрятинядяк олан тяййарялярин истисмарына гаршы гябул едиляжяк эяляжяк мящдудиййятлярин шяртляри мцяййян едилди. 16-жы ялавянин 3-жц фяслиня уйьун олмайан щава эямиляринин истисмарына 2002-жи илдян етибарян ижазя верилмяйяжяк. 1-жи фясля уйьун сертификатлашдырылан тяййаряляр 1995-жи илин апрелин 1-дяк истисмар олунажаг. 2002-жи илин мартынадяк ися 16-жы ялавянин 2-жи фялиня уйьун тяййаряляр истисмар олунажаг.

Авиасийа тящлцкясизлийи проблеми дя дювлятлярдян бюйцк мигдарда иигтисади ресурслар тяляб едир. Мцлки авиасийада гейри-гануни актлар чох эцман эяляжякдя дя олажаг. Бу да юзцнц сярнишиндяря, персонала вя авиаширкятлярин, аеропортларын ямлакына гаршы эцс тятбигинин вя йа щядялямяйин чох сайлы мцхтялиф формаларында бирузя веря биляр. Мцлки авиасийа-нын фяалиййятиня гейри-гануни мцдахилянин гаршысыны алмаг цчцн олан тядбирляря айрылажаг хяржляря аиддир: аеропорт вя авиаширкятлярин тящлцкясизлик хидмяти персоналынын сахланмасы, тящлцкясизлийи тямин едяжяк мцвафиг техниканын алынмасы вя диэяр хяржляр. Мцлки авиасийанын тящлцкясизлийинин тямини мясяляси ИКАО цзвц юлкяляриня, бейнялхалг авиасийа фяалиййятиндя иштирак едян авиаширкятляря вя аеропортлара тохундуьундан, ИКАО да Чикаго конвенсийасынын 17-жи ялавясиня вя ИКАО тящлцкясизлийи щагда тялимя уйьун олараг бцтцн аеропортларда ейни сявиййяли вя адекват тящлцкясизлик сявиййясиня наил олмаг цчцн бцтцн тядбирляря ял атыр.

Чох сайлы щава гулдурлуьу иля ялагядар олараг, авиасийа тящлцкясизлийи мясяляляриня ИКАО–нун диггятинин артмасыны Ассамблейанын 26-жы сессийасынын эцндялийиня мцлки авиасийа фяалиййятиня гейри-гануни мцдахиля актлары иля мцбаризя мясяляси салынды. Ассамблейа бу сащядя дювлятляр арасында ямякдашлыьын артырылмасы вя гейри-гануни актларын гаршысыны алажаг мцвафиг тядбирлярин ишланилмяси цчцн ИКАО–нун фяалиййятини активляшдирмяси щагда совет нцмайяндясинин тяклифини гябул етди. Щятта, йени бейнялхалг сянядин гябулу щагда гярар верилди. Бурада нязяря алынажаг ки, мцлки щава эямиляринин тящлцкясизлийиня гаршы г-гануни актларала мцбаризя щагда Щаага вя Монреал конвенсийалары бейнялхалг аеропортларда щяйата кечирилян гейри-гануни оракылыг актларына да шамил едилсин. 1989-жу илин февралындакы дипломатик конфрансда бу сяняд дя гябул едилди.

Ассамблейанын 26-жы сессийасынын гярарларыны йериня йетиряряк ИКАО – нун щцгуг комитяси парладыжы маддылырин ашкар едилмяси цчцн онларын нишанланмасы конвенсийасынын лайищясини ишляди. Бу лайищя дипломатик конфрансда 1991-жи илин февралында гябул едилди. Бу сяняд бизим юлкянин марагларына зидд дейил. Бизим юлкя бейнялхалг террорист актларынын гаршысыны алмаг цчцн ялавя еффектив тядбирлярин ишлянилмясиня тярафдардыр.

ИКАО щямчинин «дювлят терроризми» мясяляляриня дя жидди мараг эюстярир. Беля ки, ИКАО ассамблейасынын 28-жи фювгаладя сессийасы мцлки авиасийа сащясиндя Ирагын Кцвейтя гаршы гануна зидд фяалиййятини писляди: Кцвейтин щава мяканынын позулмасы, бу юлкянин бейнялхалг аеропортунун талан едилмяси вя «Кцвейт ейрвейз» авиаширкятинин 15 тяййарясинин тутулуб Ирага апарылмасы.

Авиайанажаьа гянаят проблеми мцлки авиасийа гаршысында даща кяскин шякилдя 70-жи иллярин орталары вя сонунда 1-жи (1974) вя 2-жи (1979 ) енеръи бющранлары заманы баш верди.

Бу заман няинки авиайанажаьын гиймяти 10 дяфя артды, щямчинин эяляжякдя онун кифайят гядяр олмасы мясяляси дя актуаллашды. 80-жы иллярин яввяли авиайанажаьын гиймятляринин артымы дайанды, лакин онларын кифайят гядяр енмяси дя олмады вя авивширкятляринин истисмар хяржляриндя йанажаьа айрылан вясаит щяля дя 30%-дир. ИКАО цзвц юлкяляринин авиаширкятляринин авиайанажаг хяржляри щяр ил 30 млрд. доллары ютцр. 1991-жи илин яввяли Фарс кюрфязи бющраны иля ялагядар йанажаьын гиймяти кяскин олараг артды. Сон 10 ил ярзиндя щава няглиййатынын йанажаг еффективлийини артырмаг цчцн щюкумятляр, тяййаря вя авиамцщяррикляринин истещсалчылары вя онларын исмисмарчылары тяряфиндян чохлу жящдляр едилмишдир. Бу жящдляр инди дя давам едир вя йанажаьа гянаятдя мцяййян нятижяляр верир. Буна да учушларын щцндцрлцйя уйьун ешелонлашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси, мянтягяляр арасында маршрутларын мясафясинин гысалдылмасы, аеронавигасийа ещтийатларынын оптималлашдырылмасы вя щямчинин йердя вя щавада йанажаг сярфини азалдан техники вя навигасийа тядбирляри иля наил олунур.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17