Международные авиационные организации
Страница 14

ИКАО бцтцн тядбирляри иля йанажаьа гянаятя истигамятлянян истисмар фяалиййятини щяйата кечирир. Йанажаьа гянаят ися щава няглиййаты щярякятинин идарясинин мцасирляшдирилмяси, авиахятляр структурунун оптималлашдырылмасы, баща баша эялян учушларда дайанмаларын азалдылмасы вя йердя йанажаг сярфи-нин азалдылммасы иля баьлыдыр. Бейнялхалг щава ялагяляри сащясиндя узун мцддятли жящдлярин сайясиндя 1975-жи илдян 1990-жы илядяк 1 тон–км–я йанажаг сярфи 20% азалды. Йанажаг еффетивлийинин сонракы артымы вя дцнйа базарында хам нефтин гиймятиня эюзлянилян прогноз беля эцман етмяйя ясас верир ки, йахын 10 илдя авиайанажаг иля тямин олунма вя онларын гиймят сявиййяси щава няглиййатынын эяляжяк инкишафына манея олмайажаг.

Бунунла ялагядар олараг, айры айры юлкяляр тяряфиндян авиайанажаьа верэилярин гябулу дювлятлярин бюйцк наращатлыьына сябяб олур. ИКАО Ассамблейанын 26-жы сессийасында нцмайяндялярин чоху бязи АБШ аеропортларында беля верэилярин гябулуну пислядиляр. Чцнки, беля практика бейнялхалг щава няглиййатынын верэилярдян азад едилмяси кими гябул едилмиш принсипиня зиддир. Беля диэяр юлкяляр тяряфиндян жаваб тядбирляриня сябяб олажаг ки, нятижя дя авиайанажаьын вя щава дашымаларынын гиймяти кяскин артажаг. Ассамблейа ИКАО Шурасына авиайанажаьын верэидян азад олунмасына даир дювлятляря ИКАО–нун мяслящятляринин йериня йетирилмясини йохламаьы тапшырды. Бундан ялавя лазым оларса, ялавя тядбирлярин дя эюрцлмяси нязярдя тутулуб.

Бейнялхалг щава няглиййатында формаллыгларын садяляшдирилмяси проблеминин дя бюйцк ящямиййяти вардыр. Бир чох юлкялярин бейнялхалг аеропортларында йцк клиентурасынын вя сярнишинлярин емиграсийа, эюмрцк, санитар вя диэяр формаллыглардан кечмяси щяля дя чох вахт апаран вя чятин бир просесдир. Бу проседурлар бащаладыр вя мцасир аваданлыьын алынмасына, персоналын сахланмасына бюйцк хяржляр тяляб едир. Бундан ялавя бу формаллыглар мцхтялиф юлкялярдя фярглидир. Проседурларын узун вахт апармасыны вя еляжядя онларын дяйярини азалт-маг цчцн бу ишдя мараглы олан дювлятляр вя диэяр гурумлар арасында ялагяляри йахшылашдырмаг лазымдыр.

Формаллыгларын садяляшдирилмясиня ИКАО эениш фикир верир. 1980, 1983, 1986, 1989 иллярдя Ассамблейанын сессийаларында Чикаго конвенсийасынын 9-жу ялавясиня, формаллыг-ларын садяляшдирилмяси иля ялагядар олан ИКАО стандартларына вя мяслящятляриня дяйишикликляр едилди. Бу сащядя уьур газанмаг цчцн ИКАО–нун мяслящятляринин тятбигиня щяр дяфя йенидян нязяр йетирилирди. Лакин, ИКАО цзвляринин щеч дя щамысы ИКАО–нун мяслящятляриня ямял етмир. Онлар юзляринин милли марагларыны изляйирляр.

Учуш маршрутларында аеропорт вя аеронавигасийа аваданлыгларынын истисмары проблеми бейнялхалг щава няглиййатынын жидди игтисади проблемляриндяндир. Проблемин мащиййяти ондадыр ки, аеропортлары вя ондан истифадя едян авиаширкятялярин игтисади марагларында таразлыг ялдя едилмяйиб. ИКАО Ассамблейасынын 26-жи сессийасында гейд едилиб ки, аеронавигасийа васитяляриня малик олан аеропорт вя тяшкилатларын чоху юз хяржлярини аеропорт вя аеронавигасийа васитяляриндян истифадядян ялдя едилян йыьымлар щесабына юртя билмир.

Ясас сябяб одур ки, бу аваданлыглар мцряккяб, бащалы олуб вя техникадан йцксяк сявиййядя истифадяни тяляб едир. Нятижядя ися, вясаитлярдян истифадянин вя аеропортлар тяряфин-дян тяклиф едилян хидмятин игтисади жящятдян сямяряли олмасы вя ейни заманда мцлкиййятчилярля истифадячиляр арасында марагларын тоггушмамасы цчцн йыьымларын тутулмасы принсипляриня йенидян бахылмасына ещтийаж йараныр. Бу мягсядля ИКАО–нун маршрут аваданлыьы вя аеропортларын игтисадиййаты юзря хцсуси конфрансы йыьымларын тяйини принсипляриня вя бу вясаитлярдян истифадяйя эюря хяржлярин компенсасийасы цзря дювлятляря вериляжяк мяслящятляри нязярдян кечирди. Конфрансын бяйамнамясиня уйьун олараг «Маршрут аваданлыьы игтисадиййаты цзря тялим» щазырланды. Лакин, аеропорт йыьымы проблеми щяля дя кяскин олараг галмагдадыр. Бунунла йанашы олараг, тящлцкясизлийин вя бейнялхалг учушларын мцнтязямлилийинин артырылмасы мясяляси ися йени, даща мцасир аеронавигасийа вя галхыбенмя системляринин истисмара верилмясини тяляб едир. Бу да ялавя капитал гойулушуна вя уйьун олараг аеропорт вя аеронавигасийа йыьымларынын щяжмляринин артырылмасына сябяб олажаг.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17 18